Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.


Wynagrodzenie notariusza
Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (taksę notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT w stawce wynoszącej 23%.
Wysokość wynagrodzenia zależna jest od charakteru dokonywanej czynności.
W celu zapoznania się z opłatami należnymi za określoną czynność, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia taksy notarialnej. Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych są nieodpłatne.


Podatki
Notariusz pełniąc funkcję płatnika obowiązany jest obliczyć wysokość podatku, a następnie pobrać ją od podatnika. W określonym terminie obowiązany jest wpłacić go odpowiedniemu organowi podatkowemu.
Notariusz pełni funkcję płatnika:

  • podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatku od spadków i darowizn.


Opłata sądowa
Notariusz pobiera opłatę sądową od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej w przypadku, gdy w akcie notarialnym zawarty jest wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej podlegający opłacie sądowej.
Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia mu należnej opłaty sądowej.


Płatności
Wszelkie należności związane z czynnością dokonaną przez notariusza uiszczane są w Kancelarii notarialnej. Istnieje możliwość dokonanie wpłaty należności na rachunek bankowy Kancelarii, po wcześniejszym, dokładnym ustaleniu kwoty.
W przypadku płatności przelewem, prosimy o okazanie potwierdzenia dokonania przelewu bankowego.